Cenik komunalnih storitev Občina Gorje

CENIK KOMUNALNIH STORITEV

v občini Gorje – velja od 1.5.2020

 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna

  • Za vsa intervencijska dela izven delovnega časa, se cene storitev povečajo za 50 %.
  • Za odpadke iz lovilcev olj in maščob ter peskolovov na zasebnih površinah se pripravi posebna ponudba.
  • Storitev opravlja Čista dolina – SHW, komunalno podjetje d.o.o. na osnovi pogodbe z WTE Projektno družbo Bled d.o.o.

 

Naročanje storitev vsak delovni dan od  8.00 – 12.00 ure na tel. 04 588 50 70